معنی کلمه کره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کره . [ ک ُ ] (اِ) اسم گیاه اشق است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به اشق شود.