معنی کلمه صاعد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاعد. [ ع ِ ] (اِخ ) ابن احمد رازی . او راست : کتاب «الاحساب و الانساب ». (کشف الظنون ).