معنی کلمه قشب خشب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشب خشب . [ ق ِ بُن ْ خ ِ ] (ع ص مرکب ، از اتباع ) بی خیر: رجل قشب خشب ؛ مرد بی خیر. (اقرب الموارد).