معنی کلمه ابواسحاق زهری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابواسحاق زهری . [ اَ اِ ق ِ زُ ] (اِخ ) رجوع به ابراهیم بن سعد زهری ... شود.