معنی کلمه چوماسان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چوماسان . (اِخ ) یکی از کوههای جنوب چلندر. (مازندران و استرآباد رابینو ص 206).