معنی کلمه ژکائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژکائی . [ ژُ ] (اِخ ) مریس . نام رمان نویس و نویسنده ٔ مجارستانی . مولد کمارُم بسال 1825 و وفات بسال 1904 م .