معنی کلمه تراخمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تراخمی . [ ت َ خ ُ ] (ص نسبی ) بیماری که دیدگانش علت تراخم داشته باشد. که چشمش تراخم گرفته باشد.