معنی کلمه ثعطة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعطة. [ ث ُع ِ طَ ] (ع ص ، اِ) بیضه ٔ گنده . تخم مرغ تباه شده .