معنی کلمه هیمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیمه . [ هََ / هَِ م َ / م ِ ] (اِ) گوشتابه . (برهان ). رجوع به مدخل بعد شود.