معنی کلمه ثعروران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعروران . [ ث ُ ] (ع اِ) دو آزخ غلاف نره ٔ ستور، مانند دو سر پستان . چیزی که بر دو طرف غلاف شرم اسب می باشد.

دو ازخ پستان گوسپند. تکمه های پستان گوسپند.