معنی کلمه بانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بانی . (اِخ ) نام شهری در سرزمین فرنگ . اریشه و بانی نام دو شهر است در سرزمین فرنگ ، که هر دو بنام بناکننده ٔ خود نامیده شده اند. در واقع بانی نام پادشاه این ناحیه در قدیم زمان بوده است و اریشه نام همسر او. بانی یک شهر مقدس و شریف است که در میان آن بنائی از سنگ مرمر است و بر آن چهره ٔ بانی در حالی که بدریا مینگرد تا کشتی های خود را استقبال کند دیده می شود. صورتی از اریشه نیز در قلب شهر او باقی است . (از آثار البلاد قزوینی ص 579).