معنی کلمه سرخود بار آمدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرخود بار آمدن . [ س َ خوَدْ / خُدْ م َ دَ ] (مص مرکب ) مطلق و بی ادب بزرگ شدن . (یادداشت مؤلف ).