معنی کلمه حریق زده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حریق زده . [ ح َ زَ دَ ] (ن مف مرکب ) کسی که دارائی خود را در آتش سوزی از دست داده باشد.