معنی کلمه ذخذخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذخذخان . [ ذَ ذَ ] (ع ص ) مرد گویا و فصیح زبان . زبان آور.