معنی کلمه پولادمیخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پولادمیخ . (ص مرکب ) دارای میخ فولادی و محکم (چنانکه نعل ) : ز نعل سمندان پولادمیخ زمین را ز جنبش برافتاد بیخ . نظامی .