معنی کلمه ترئیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترئیة. [ ت َ ی َ ] (ع مص ) بنمودن کسی را خلاف اعتقاد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد).

پیش کردن کسی را آینه ، یا پیش داشتن او را تا بیند در آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).

(اِمص ) خوبی .

(اِ) دیدار خوب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).