معنی کلمه فلکی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلکی . [ ف َ ل َ ] (اِخ ) جعفربن محمد. مکنی به ابومعشر. رجوع به ابومعشر بلخی شود.