معنی کلمه حریفی جستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حریفی جستن . [ ح َ ج ُ ت َ ] (مص مرکب ) کسی را به حریفی خود وادار کردن . تشویق به هم خوابگی : حوری از کوفه به کوری زعرب دم همی داد و حریفی می جست گفتم ای کور دم حور مخور کو حریف تو ببوی زر تست . خاقانی .