معنی کلمه جارونرمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جارونرمه . [ ن َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) قسمی جارو از گیاهی نرم برای گرفتن گرد از کالای خانه .