معنی کلمه گهر شکستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گهر شکستن . [ گ ُ هََ ش ِ ک َ ت َ ] (مص مرکب ) مخفف گوهر شکستن . رجوع به همین مصدر شود.