معنی کلمه خرقه ٔ ارادت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرقه ٔ ارادت . [ خ ِ ق َ / ق ِ ی ِ اِ دَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) رجوع به «خرقه در نزد صوفیان » ذیل «خرقه » شود.