معنی کلمه ضرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرة. [ ض ُرْ رَ ] (ع اِ)حاجت . بیچارگی . اسم است اضطرار را. (منتهی الارب ).