معنی کلمه هیطال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیطال . [ هََ ] (اِ) مرد قوی . مفرد هیاطله است . هیاطله جمع هیطال باشد و هیطال به زبان بخارا مرد قوی باشد و نیرورا به زبان بخارا هیتال خوانند و به تازی گردانیده اند هیتال به هیطال . (ترجمه ٔ طبری بلعمی ). هیطال جمع هیاطله غلط است و صحیح آن هبطال است با باء موحده . (یادداشت مؤلف ).

(اِخ ) هیتال . هپتال .