معنی کلمه ثعدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعدة. [ ث َ دَ ] (ع ص ، اِ) واحد ثعد. خرمای نرم .