معنی کلمه هیصمیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیصمیة. [ هََ ص َ می ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از کرامیه ، اصحاب محمدبن الهیصم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).