معنی کلمه سرخسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرخسی . [ س َ رَ ] (اِخ ) احمدبن طیب سرخسی . رجوع به همین کلمه شود.