معنی کلمه حریش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حریش . [ ح َ ] (اِخ ) ابن یزید. از جعفربن محمد روایت دارد. و فرزندش محمدبن حریش از وی روایت کند. دارقطنی پدر و فرزند را ضعیف دانسته است . (لسان المیزان ج 2 ص 187).