معنی کلمه قسمل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قسمل . [ ق َ م َ ] (اِخ ) نام جائی است . (معجم البلدان ).