معنی کلمه کادیاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کادیاک . (اِخ ) حاکم نشین بخش «ژیروند» ناحیه ٔ بردو، کنار گارون ، سکنه 3019 تن . محصول : شراب .