معنی کلمه ژفری سن هیلر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژفری سن هیلر. [ ژُ رُ س َ ل ِ ] (اِخ ) اتین . نام طبیعی دان فرانسوی . متولد در اتامپ بسال 1772 و متوفی به پاریس بسال 1844 م . وی در بیست ویک سالگی به استادی حیوان شناسی موزئوم منصوب شد و نخستین کرسی این فن را در فرانسه افتتاح کرد. او در سفر مصر همراه بناپارت بود. پسر وی ایزی دور (1805-1861 م .)نیز کارهای علمی و تتبعات پدر را ادامه داده است .