معنی کلمه لازال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لازال . (اِخ ) آلبر دو. روزنامه نویس فرانسوی . مولد مانس و وفات به پاریس (1833-1886 م .). نبسه ٔ لازال مذکور فوق .