معنی کلمه ثعج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعج . [ ث َ ع َ ] (ع اِ) گروه مسافران .