معنی کلمه لوس گیری کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوس گیری کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بجای لوس گری کردن ، ننری کردن .