معنی کلمه لوس گری کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوس گری کردن . [ گ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) ننری کردن . رجوع به لوس گیری کردن شود.