معنی کلمه قسماء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قسماء. [ ق ُ س َ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قسیم . (اقرب الموارد). رجوع به قسیم شود.