معنی کلمه عطرپاشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عطرپاشی . [ ع ِ ] (حامص مرکب ) عمل عطرپاش . عطربیزی . عطر افشاندن . (از فرهنگ فارسی معین ).