معنی کلمه لوس شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوس شدن . [ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) نُنُر شدن .