معنی کلمه شعیبیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شعیبیة. [ ش ُ ع َ بی ی َ ] (اِخ ) فرقه ای از خوارج عجارده است از یاران شعیب بن محمدو آنان جز در امر قَدَر در سایر بدعتها با فرقه ٔ میمونیه موافقت دارند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (از اقرب الموارد). اصحاب شعیب بن محمد هستند و جز در قَدَر با فرقه ٔ میمونیه موافقند. (از تعریفات جرجانی ).