معنی کلمه پوشیده بین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پوشیده بین . [ دَ / دِ ] (نف مرکب ) بیننده ٔ نهانی : آن است نیکبخت که پوشیده بین دلش از حشر بر یقین بگواهی گیا شده ست . ناصرخسرو.