معنی کلمه جزبتوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزبتوک . [ ج َ ب َ ] (اِخ )دهی است از دهستان زبید از بخش جویمند از حومه ٔ شهرستان گناباد. این ده در سی وهفت هزارگزی باختر جویمند و هشت هزارگزی خاور شوسه ٔ عمومی بجستان به فردوس واقعو محلی کوهستانی و معتدل است و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).