معنی کلمه لوزالبربر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوزالبربر. [ ل َزُل ْ ب َ ب َ ] (ع اِ مرکب ) لوز جبلی است و آن جُلوز است و در زیت الهرجان صفت آن گفته شد و در صفت زیت السودان هم گفته شد. قسمی از لوزبری است شبیه به حب الصنوبر و بزرگتر و زرد و در جوانب او ثقبهایی که به مغزش نرسیده است . گرم و خشک و بسیار قابض و روغن او را زیت السودان نامند و مذکور شد. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).