معنی کلمه جزایر خالدات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزایر خالدات . [ ج َ ی ِ رِ ل ِ] (اِخ ) شش جزیره است که آنها را جزائر سعادات و جزائرالخالدات نیز گویند. رجوع به جزائر خالدات شود.