معنی کلمه زوائدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زوائدی . [ زَ ءِ ] (ص نسبی ) کسی که یکی از اعضای بدن وی زائد بر خلقت باشد.

کسی که دارای سه خصیه بود. (ناظم الاطباء).