معنی کلمه کرم اوفتادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرم اوفتادن . [ ک ِ دَ ] (مص مرکب ) کرم افتادن . تولید کرم شدن در چیزی . (یادداشت مؤلف ). تَسَوﱡس . حَلَم . (یادداشت مؤلف ) : چون که دندان تراکرم اوفتاد نیست دندان برکنش ای اوستاد. مولوی .