معنی کلمه فلفل دار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلفل دار.[ ف ِ ف ِ ] (اِ مرکب ) درخت فلفل . (لغت محلی شوشتر). دارپلپل . دارفلفل . رجوع به دارپلپل و دارفلفل شود.