معنی کلمه پاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاز. (ص ) بی غش . (برهان ). پاک . خالص .

نازک و لطیف . (برهان ).