معنی کلمه ندزدیدنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ندزدیدنی .[ ن َ دُ دی دَ ] (ص لیاقت ) که قابل سرقت نیست . که نتوان دزدیدش . مقابل دزدیدنی . رجوع به دزدیدنی شود.