معنی کلمه ندریده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ندریده . [ ن َ دَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) سالم . بی خرق و پارگی . دریده ناشده . مقابل دریده . رجوع به دریده شود.