معنی کلمه گنگ دژهوخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنگ دژهوخ . [ گ َ دِ ] (اِخ ) گنگ دژهخت . گنگ دژهوخت . رجوع به این دو مدخل شود.