معنی کلمه سرحددار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرحددار. [س َ ح َ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) مرزدار. (فرهنگستان ).